ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2566ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นเจ้าของหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Contract Account: CA) และเป็นเจ้าของข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงหรือได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล
หาก กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าของข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงหรือไม่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล ข้าพเจ้า ยินยอมให้ กฟภ. ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ