ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
ตำบลปากกาง ตำบลบ่อเหล็กลอง
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี2567 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ 1.บ้านแหลมลี่นอกบริเวณโซนไร่ผลไม้ทองคำ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.40 น. 2.กลุ่มนายชานนท์ สุทธการ ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 10.40 น. 3.บ้านแม่แขมบริเวณบ้านแขมและโซนโรงเรียนบ้านค้างตะนะ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 11.40 น. 4.บ้านต้นม่วงบริเวณฝั่งวัดต้นม่วง,ฝั่งอนามัยบ้านแม่รังและบ้านแม่รัง ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 13.40 น. 5.บ้านต้นม่วงบริเวณโรงแรมช่อม่วงถึงโรงเรียนบ้านแม่รัง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 14.40 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลอง จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทราบโดยทั่วกันว่า การไฟฟ้าลองจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศ กรณีผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ในสถานที่ไฟดับ โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-581612 หรือ 054-581259 ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
31/07/2567 09:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
31/07/2567 15:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
03/08/2567 00:00
ผู้ลงประกาศ
นพฎพงษ์ ชุมภูอินทร์
เบอร์โทรติดต่อ
054-581612 , 054-581259