ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
ตำบลบ้านปิน ตำบลปากกาง
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี2567 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ 1.บ้านห้วยดอกไม้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.40 น. 2.กลุ่มบ้านห้วยดอกไม้ ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 10.40 น. 3.บ้านท่าหลุกบริเวณปากทางบ้านท่าหลุกและบ้านท่าหลุก ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 11.40 น. 4.บ้านปากกางบริเวณหน้าวัดบุญ,บ้านปากกาง ม.2 ,อนามัยบ้านปากกางถึงป้ายหมู่บ้านบ้านปากปง ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 13.40 น. 5.บ้านปากปง ม.6 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 14.40 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลอง จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทราบโดยทั่วกันว่า การไฟฟ้าลองจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศ กรณีผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ในสถานที่ไฟดับ โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-581612 หรือ 054-581259 ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
26/07/2567 09:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
26/07/2567 15:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
27/07/2567 00:00
ผู้ลงประกาศ
นพฎพงษ์ ชุมภูอินทร์
เบอร์โทรติดต่อ
054-581612 , 054-581259